Thanks to Reinhard Kochauf for creation our bandlogo